قم

قم - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمدرضا بزم
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
آیت الله مشکینی
امیرمهدی عزت پور
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5761
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
دکترخرمی
محمدمعین عطارد
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
آیت الله مشکینی
پریا بیگدلی آذری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
امیرصادق کافی میبدی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
آیت الله مشکینی
امیرحسام یوسفی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
آیت الله مشکینی
امیرسام موذن زاده
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
دکترخرمی
محمدحسین عینی پور
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
آیت الله مشکینی
امیرسپهر ارجمندنیا
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
آیت الله مشکینی
محمدطاها زارع مولائی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
آیت الله مشکینی
پرنیا آقایوسفی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
عارفه اسلامی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمحسن میقانی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 4888
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
دکترخرمی
محمدآیدین منفرد
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 7038
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
آیت الله مشکینی
سیدمحسن حسینی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6241
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
دکترخرمی
طاها امیرناصری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
آیت الله مشکینی
ستوده رحمانی آزاد فر
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 4853
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه عسکری
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه زهرا عبادی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا احمدی
ششم دبستان - قم
میانگین تراز کانونی: 6520
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
دکترخرمی