خرمدره

خرمدره - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمدمصطفی جلیلی
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
یکتا عسگری
ششم دبستان - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5932
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان