ابهر

ابهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


پرهام عسگری
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6280
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :49
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
آنیتا احدی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
سید علیرضا میرشفیعی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
ماهده عزیزی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا بهروزی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
آرین کلانتری
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5509
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
سوگل صالحی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
میلاد نظری
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
طاها محمدی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4953
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
آرشیدا امامی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
دینا آقامحمدی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
پریا مولائی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
آروین صادقی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
اهورا مرسلی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6157
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
امیرمحمد نوری
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6443
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی 1
یاسین محمودی
ششم دبستان - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5469
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی 1