زنجان

زنجان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


ملینا مرادی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5429
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :70
تيزهوشان
فرزانگان2
پارسا توکلی زارع
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5428
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
بهشتی2
محمدمهدی افصحی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6785
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
بهشتی2
امیرمحمد ترابی نیا
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
بهشتی2
گیسو شامی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5361
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
فرزانگان2
هادیه پورارضی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5396
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
فرزانگان2
ستایش زمانی برجسته
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان1
جوانه بروجردی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6357
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان2
سیدپارسا متوسلین
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6507
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
بهشتی2
متین ناصر
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
شهید بهشتی1
سیده آذین مسافری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5971
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان2
محمدطاها غلامی فرد
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5187
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
شهید بهشتی1
علی انصاری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
بهشتی2
محمدرضا حاتم بیگی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
بهشتی2
شیده محمدی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5093
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان1
فاطمه الهی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان2
سپیده دباغ کار
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5711
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان1
محمدرضا فضلو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
شهید بهشتی1
رومینا بیات
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان1
آنیتا مصطفائی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان1
آیلین صالحی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5931
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان2
النا رهروی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان1
امیرعلی انگوتی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
بهشتی2
علیرضا حسنی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4941
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
شهید بهشتی1
محمدجواد بقائی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5755
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
بهشتی2
میرپارسا محمدی فومنی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6442
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
بهشتی2
ارتین ظهیری آذر
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5233
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهید بهشتی1
محمدسینا جلیلی انگورانی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5541
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
بهشتی2
امیرمحمد پزشکی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6488
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
بهشتی2
سوین ژاله آراء
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5745
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان2
یسنا شعبانزاده
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان1
طاها نجفی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6363
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
بهشتی2
مرتضی اوجاقی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4902
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
بهشتی2
محمدرضا اسماعیلی منفرد
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
بهشتی2
امیرمحمد صنوبری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6933
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
بهشتی2
عرشیا حسینی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی1
امیرپویا ایزدیار
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
بهشتی2
آیلین عمولر
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6318
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان2
الهه آقایاری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5238
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان1
غزاله رستم خانی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان2
سیده سارا موسوی طیبی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان1
امیررضا احمدی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5636
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
بهشتی2
هیراد روحانی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5832
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی1
علیرضا پرکاری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5352
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی1
رنا علیزاده
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان1
ملیکا قلی زاده
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان1
هدیه مقدم
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان1
امیررضا نصراله نژاد
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی1
ثنا جعفری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5886
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان2
مهدیس اصحابی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان1
آیدا صنعتی منفرد
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5437
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان2
علیرضا یوسفی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی1
محمدمبین رحمانی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی1
امیر حسنی نسب
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5803
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی1
عسل عبدی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان1
رادین مهرجو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی1
علی مداحی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5356
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
بهشتی2
سودا پرنلو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان2
یسنا قدوسی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6110
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان2
سپهر عزیز زنجانی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5426
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی1
محمدعرشیا فتوت
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
بهشتی2
شبنم یاسمی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان2
محمد بالی اوغلبیگ
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 6269
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
بهشتی2
مانی غضنفریون
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
بهشتی2
آراد شریفی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4890
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
بهشتی2
محمدعرشیا چرمی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
بهشتی2
محمد بیگلری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی1
زهرا تاران
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان1
کوروش تقی لو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5637
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
بهشتی2
متین اوصالی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5137
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی1
امین باقری
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5733
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
بهشتی2
محمد فلاح ابدی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4980
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
بهشتی2
نیکی صادقی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان2
ارمان افراسیابی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی1
امیرعطا سعیدی بهروز
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
بهشتی2
آریا عمادی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی1
فرنیا رستمی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4672
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان2
محمدرضا پیرمحمدلو
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی1
مهیار جان دانه
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
بهشتی2
بیتا ملکی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5442
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان1
سیدطاها علویون
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5894
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
بهشتی2
برنا ابراهیمی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
بهشتی2
آندیا شکرانی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 4858
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان1
هستی ولایت پرورده
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان2
ماهان کرمی زرندی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
بهشتی2
نگار کرمی
ششم دبستان - زنجان
میانگین تراز کانونی: 5396
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان2