پارس‌آباد مغان

پارس‌آباد مغان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


زهرا مهری بیگدیلو
ششم دبستان - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6005
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
فرزانگان
سما رستم نژاد تکله
ششم دبستان - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 6070
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان
امیررضا رونق
ششم دبستان - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
شهید بهشتی
گونای اطاعتی
ششم دبستان - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
آروین آقایاری
ششم دبستان - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5255
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
آروین فرهودی
ششم دبستان - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5074
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرمهدی گوزلی
ششم دبستان - پارس‌آباد مغان
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی