مشكين شهر

مشكين شهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمدرضا عنبری
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5470
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
امیرکبیر
سیده زهرا موسوی میرک
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6470
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان
محسن گلدوست گیکلو
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 6232
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
امیرکبیر
آرزو مهدی زاده خیاوی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
ارشیا رسول خانی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5851
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
امیرکبیر
الینا محمدی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
عذرا قارداشی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5017
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
هلیا عباس زاده
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی نخستین احمدی
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 4592
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
امیرکبیر
اسرا بنی هاشم
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5079
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
مهسا برمچ
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
سویل شکاری میرک
ششم دبستان - مشكين شهر
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان