اردبيل

اردبيل - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


پریا شهابی سوها
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6274
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :75
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
زهرا زینی زاده جدی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6435
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :71
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
الینا باباپور
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7077
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :66
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
ایلیا میرزاحیدری
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6453
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :65
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
آراز حصولی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5593
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
پویا خلیلی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7223
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیررضا اسرافیلی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6263
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
شهید بهشتی
علی رضامند
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5913
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهیار موجبی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5636
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
امیرحسام سیدشریفی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5887
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
آروین تیموری جلودار
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6994
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیده آوا حیدرزاده
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :51
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
آلینا فلاتی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6045
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :51
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
ایلیا عباسی آذر
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6328
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
شهید بهشتی
آیدین ناقل
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6338
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهدی دوستداررزی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6622
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
شهید بهشتی
ثمین تکلوی نژاد
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6848
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
لیلا مهرورز حسن باروق
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
سحر عابدی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
ملیکا ولی پور
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
ونداد صفری
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6268
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
کمند نجارپور
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6705
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
همایون حمزه زاده
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6584
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
شهید بهشتی
ارمغان کیانفرد
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6393
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
آنیا حاجی زاده
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
زهرا پارسی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6163
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
نیما اسماعیلی گللو
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6934
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
شهید بهشتی
مبین شاکر شیران
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
امیرمحمد نوری
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6981
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
شهید بهشتی
سما بلال زاده
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
رونیکا ایران پور
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5744
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
امیرعلی درخشان
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6033
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
شهید بهشتی
بهامین شکرزاده لاهرودی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6386
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرعلی باقری دابانلو
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6563
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
شهید بهشتی
آیلی نامدار
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6009
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
مهرسا شمشیری
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
نازنین نوری مقدم
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
هستی زارع حسین زاده
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6845
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
آرمینا ماذنی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5654
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
امیرمهدی علیزاده پرمهر
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
ساره جبارپور
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5675
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
آتیلا شیرین زاده
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
صدف حسن زاده پیراقوم
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6564
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
امیرحسین عیوضی باروق
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6605
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
شهید بهشتی
کوثر علیزاده
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6648
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
رسپینا اقلیما
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5155
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
هدیه عبداللهی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6539
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
سیده آیدا میرمرسلی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6886
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
حنانه سیدی ینگجه
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
شقایق نادی زاده آرانچی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
محمدمهدی جعفری قلی درق
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
امیرطاها کاظم زاده
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5978
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
محدثه محمدپور
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6030
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
آرینا سیاح کوهی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
سوگل شفائی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6579
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
آیلین زارع حسنی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6378
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
هانیه نژادعلی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
اسما ایمان زاده
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
سبا سلسله جنبان
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6451
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
ساناز نوروزی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6338
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
محمدرضا واحد شیخ احمد
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5675
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
شهید بهشتی
نیما شعفی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6796
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
شهید بهشتی
حسن حسین پور آلوچه
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6248
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدطاها صدیقی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6829
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهید بهشتی
الینا رضائی آرپاتپه
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
امیررضا شکاری نمین
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهید بهشتی
آرمیتا شاهی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6791
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
طاها برومند
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6432
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
مبینا مهاجر صائم
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5928
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
حسام قلیزاد پراقلو
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6263
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
امیرعلی سیابی دیبا
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
ایلیا محمدعلیزاده ملاباشی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5609
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهید بهشتی
الینا عالی نقی پور
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6034
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
سوگند میکائیلی حور
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6300
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
امیرمهدی عظیمیان
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7262
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
شهید بهشتی
مبین شیرافکن
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
سیده ثنا طاهری
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
محمدرضا شیخ گرمچی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6248
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
پدرام جعفرقلی نژاد
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6265
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
سبحان درگاهی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
هادی شیرزاد سامیان
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5494
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
نیما رزمی دیزج
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6633
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
ساناز رحیمی گندشمین
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6155
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
حسین محمدی جیرآباد
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6962
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
هلیا علیرضائی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7288
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
ملیکا عالی پور اردی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6560
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
ارشیا احمدی نیار
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5509
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
شایان عزیزی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرعباس سرخوشی خیاوی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6163
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
امیرحسین سیدمتین
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7024
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
روژین خدائی سارخانلو
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
ندا نوظهور
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6259
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
امیرعطا بیابانی سامیانی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7240
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
پینار توپچیلاری
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
امیرعلی شکری نوده
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7192
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
صدرا صفری دودران
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
صدرا فرزانه
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6182
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
پانیذ سالمی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6008
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
مانی دانش جابلو
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6075
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
اسرا برومند
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6709
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
غزاله سپیدکار نیر
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
هلسا ستاری
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5893
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
ایلیا ذکاوتی اول
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه بدلی سوها
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
سبحان گله دار
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6600
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرمحمد علمی نیار
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6698
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
ایلیا فرضعلی زاده میرک
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
محمدرضا محمدی ادیب
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5972
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
هلیا عزیزی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6531
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
امیررضا غلامی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدرضا لاهوتی فر
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6352
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
علی قدیری سامیان
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5880
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
آی شین بادام دوست
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5848
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
زهرا تختی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5317
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
اسما برومند
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5635
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
آروین اکبری
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6076
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهسا فرید
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5832
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
رونیا یوسف زاده تبری
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6806
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
امیرعلی نخستین
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
مهدیه رحیم زاده
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5710
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
معین خان محمدیان مقدم
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
ایلیا نورمحمدی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5755
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
محمد غنی زادگان
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 7269
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرعلی فصاحتی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6278
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهلا برزگر
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6724
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
محمدرضا بدلی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6472
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
رضا گروسی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6172
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیدمحمدطاها اکرمی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6048
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
امیرعطا صفری
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5582
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
کیانا بدایت
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6689
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
علی علیزاده
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
ثمین جدی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6320
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
مهدیه نیک منش
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
علیرضا رجب وند
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
الیسا کریمی وند
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6560
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
محمدرضا آدینه زاده
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6302
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
هلیا حاضرالوقت
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6225
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
امیرمحمد خلیل زاده
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
مریم امامی درآباد
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
روژین رسولی نیا
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6905
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان-ناحیه 1
سیده لیلا اسمعیلی آتشگاه
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
سبحان پاشائی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهیدبهشتی 2
امیررضا ذوالفقاریان
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 6121
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
شهید بهشتی
زهرا منوچهری اقدم
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
آیدا عبدی
ششم دبستان - اردبيل
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2