گرمسار

گرمسار - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


امیرعلی عاشوری
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6927
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
راهنمايي شهيد بهشتي
رومینا عرب سلمانی
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
راهنمايي فرزانگان
دنیا رمضانپور
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
راهنمايي فرزانگان
دیبا رمضانپور
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5369
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
راهنمايي فرزانگان
محمدطاها شاه حسینی
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5298
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
راهنمايي شهيد بهشتي
یگانه تنده
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
راهنمايي فرزانگان
امیررضا امیری
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
راهنمايي شهيد بهشتي
علیرضا حیدری
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6365
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
راهنمايي شهيد بهشتي
مهدی قنبری
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
راهنمايي شهيد بهشتي
روزبه جلیلی
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
راهنمايي شهيد بهشتي
ابوالفضل حسین پور
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6355
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
راهنمايي شهيد بهشتي
ملینا دهقانی
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 4893
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
راهنمايي فرزانگان
سارا خالقی
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5340
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
راهنمايي فرزانگان
بیتا ایوبی
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 6440
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
راهنمايي فرزانگان
مهلا پلاور
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
راهنمايي فرزانگان
آریا اسمعیلی
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
راهنمايي شهيد بهشتي
فاطمه سربازی
ششم دبستان - گرمسار
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
راهنمايي فرزانگان