سمنان

سمنان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


دلارام ناظمیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6556
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
فرزانگان
صبا سلمانی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 7127
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان
شایان زحمت کش
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 7414
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
شهید بهشتی
هلیا جراحی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6478
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
رومینا مزدارانی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6115
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
فرحان مظفریان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5700
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهید بهشتی
ریحانه شاطری
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6414
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
پریا هادیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6372
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
آوین حیدری
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6447
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
پری ناز همتیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6553
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
مصطفی نقاشیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی
باران شمس استانه رضوی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6056
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
ایلیا قلی بیگ
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
بامداد حسین زاده ظروفچی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6228
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
پرنیا قوشچی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5971
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا سعداله
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه ذوالفقاری
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
حامد دامغانیان
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5979
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیر عباس ابراهیمی
ششم دبستان - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی