فلارد

فلارد - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


امیرمحمد صالحی
ششم دبستان - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5310
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
اندیشه
پرستو عسگری
ششم دبستان - فلارد
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
تیزهوشان فرزانگان