فارسان

فارسان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


نگار فاضلی
ششم دبستان - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6469
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
راهنمایی دخترانه فرزانگان شهرکرد