شهركرد

شهركرد - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمدرضا رئیسی
ششم دبستان - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
شهید بهشتی
زهرا محمودی
ششم دبستان - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5688
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
راهنمایی دخترانه فرزانگان شهرکرد
پانیذ بودش
ششم دبستان - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6647
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
راهنمایی دخترانه فرزانگان شهرکرد
ستایش ایزدی
ششم دبستان - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5652
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
راهنمایی دخترانه فرزانگان شهرکرد
نگار امانی فر
ششم دبستان - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6337
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
راهنمایی دخترانه فرزانگان شهرکرد
فاطمه فاضل
ششم دبستان - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 5978
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
راهنمایی دخترانه فرزانگان شهرکرد
آیدا بهرامی
ششم دبستان - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6648
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
راهنمایی دخترانه فرزانگان شهرکرد
ابوالفضل سلیمی
ششم دبستان - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6223
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
دبيرستان شهيد بهشتي
ریحانه عزیزالهی
ششم دبستان - شهركرد
میانگین تراز کانونی: 6297
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
راهنمایی دخترانه فرزانگان شهرکرد