تربت جام

تربت جام - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


هاتف جامی الاحمدی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
شهیدبهشتی
مانا قاسمی نژاد
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 6195
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
سجاد پشتی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی
متین مشفق
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سعید بهرامی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی
هانیه ابراهیمی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه خوافی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
غزل ندا
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4795
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
مهسا اسمعیل احمدی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا قدوسی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 7189
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محمد بخشی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 6442
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهیدبهشتی
شعیب درخشانی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امیر مهدی حسن نژاد
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهیدبهشتی
ابوالفضل بهرامی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 6196
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهیدبهشتی
علی اسلامی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4640
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهیدبهشتی
بهزاد یعقوبی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پرنیا سلیمانی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
کوثر رمضانی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 4766
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
امیر حسام نوروزی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 6325
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پوریا شاطر تبریزی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5890
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهیدبهشتی
مهدیه صدیقی
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
کامیار کمال پور
ششم دبستان - تربت جام
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهیدبهشتی