گناباد

گناباد - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


سحر محمودآبادی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5262
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه ملکیان بیلندی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5091
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا ناصح
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5080
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهيد بهشتي
زهرا سالاری
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی: 7448
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان