فريمان

فريمان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


غزاله یزدانی
ششم دبستان - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
طناز جاودانی خالقی مانی
ششم دبستان - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا کریمی
ششم دبستان - فريمان
میانگین تراز کانونی: 5894
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان