كاشمر

كاشمر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


ریحانه خبازی
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6433
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :70
تيزهوشان
فرزانگان
آرین خباززاده
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
شهید بهشتی
علیرضا شفیعی فروتقه
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
شهید بهشتی
آیدا عبدالهی
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
محمدسینا صادق نیا
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6471
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهرسا غیبی
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
فاضل شوکتی
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5877
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
عرفان شجاع مقدم
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدعلی رمضان نژاد
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرحسین اکرامی ماراندیز
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرمحمد رمضانیان
ششم دبستان - كاشمر
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهید بهشتی