سبزوار

سبزوار - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


امیر ارشیا بینقی
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :67
تيزهوشان
طلایه داران
فاطمه دولت آبادی
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6463
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی آذریار
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
طلایه داران
جواد نظریان
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
طلایه داران
آصف آریان پور
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5950
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
طلایه داران
مهسا عبادی
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
کوروش کریمی دوست
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6108
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
طلایه داران
امیر اسعدی
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6122
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
طلایه داران
پریا برازنده
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
آوا کیائی تبار
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5951
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا نبوی فرد
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
آتریسا بهر آبادی
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 5755
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
علی سرابی مقدم
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6002
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
طلایه داران
امیرمحمد مزینانی
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6729
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
طلایه داران
پریا فلاح
ششم دبستان - سبزوار
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان