نيشابور

نيشابور - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


امیر طاها دلیلی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5569
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
شهیدبهشتی
مهدیار معتمدی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهیدبهشتی
مهرانا مهدوی پور
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
کوثر سلیمانی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6600
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه جعفری
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
سیدامیرحسین جوان
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی
فاطمه سیدآبادی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6622
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمتین خزائی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهیدبهشتی
زهراسادات حسینی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
پریا مداح
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5667
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
سیدمحمدپارسا آتشگاهی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5870
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهیدبهشتی
یکتا سادات آتشگاهی
ششم دبستان - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان