قوچان

قوچان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


البرز سنجری
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5000
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدمهدی زارعی میاب
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5985
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
شهید بهشتی
الناز خوش تراش
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهید بهشتی
یاسمین رجائی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین هاشمی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5811
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا یوسفی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5217
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
مائده سیاحی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5773
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه علیزاده
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6171
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
پریسا بخشی قوچان عتیق
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4938
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمهدی خیاط مقدم
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی
محدثه سیفی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا نوری
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرحسین اکبری
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5109
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرمحمد اکبری
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرمحمد حمیدی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه سعادت پور مقدم
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6603
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا قناعت
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5884
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
حدیث قانعی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5878
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
جاوید حبیبی قشلاق
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
آریا دانش دوست
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5562
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
یکتا رحمانی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیس محمدنیا
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
عرفان محمدیان
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5915
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
حسین فیاضی
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
ملیکا رجب پور مقدم
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا صفرپور
ششم دبستان - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6108
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان