مشهد

مشهد - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


سیده زهرا موسوی نژاد
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :81
تيزهوشان
فرزانگان1
آیدا جاذبی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6320
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :70
تيزهوشان
فرزانگان3
امیرمحمد موسوی نژاد
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6588
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
هاشمي نژاد 1
مائده محمدی صلحدار
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5376
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :57
تيزهوشان
فرزانگان2
محمدپارسا حسینی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6234
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
هاشمي نژاد 4
زهرا سادات میرزانیا
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5550
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
خدابنده
نازنین زهرا شرکا
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5397
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان3
صالح جعفری
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
هاشمي نژاد2
آیدا اسحاقی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان2
امیرصدرا جعفرپور
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
هاشمي نژاد 4
اسما امینی نغندر
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6506
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان1
وفا آشیانی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان2
لیلا سالاری
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5928
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان1
فرناز قاری
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5752
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان2
آیلین قلی زاده
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6094
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان1
محمدمهدی فدایی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6071
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
هاشمي نژاد 4
روژینا خجسته راد
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6289
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان2
فاطمه حسینی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6147
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان2
امیرحسین محمدزاده چنار
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6479
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
هاشمي نژاد
امیرحسین گندمی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5796
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
هاشمي نژاد2
مهدی حسن زاده
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5998
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
مشهد_هاشمي نژاد2
محمد حسن زاده
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
هاشمي نژاد2
محمدمهدی یزدانی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
هاشمي ن‍ژاد
سیدعلی فاطمی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6631
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
هاشمي ن‍ژاد
زهرا استادی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6669
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان1
عرفان منتظری هدشی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
مشهد_هاشمي نژاد2
سیده پریا جوادپور
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان3
امیررضا عطار سیاح
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5874
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
هاشمي نژاد 4
عماد عباسی اول
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6103
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
هاشمي نژاد 1
امیرضا حاتمی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
مشهد_هاشمي نژاد3
صالح محمدیان
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
هاشمي نژاد
عطیه میرزایی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6252
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
خدابنده
یکتا علایی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6447
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان1
الیسا بیاتی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6322
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان1
یگانه طوفان
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان3
عسل مقدم آریایی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6418
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان1
امیررضا نصرالهی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6452
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
هاشمي ن‍ژاد
محمدصدرا خراشادی زاده
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 7770
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
هاشمي نژاد 1
طاها تقی زاده
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
هاشمي نژاد 1
امیر حسام ذبیحی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6387
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
هاشمي نژاد 1
یوسف ساعدی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4752
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
هاشمي نژاد 4
امیرمحمد مرادی اول
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4730
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
هاشمي نژاد
ساینا صفرنژاد
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6048
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان1
یلدا طالبی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6001
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان3
علی پاکروان فر
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5355
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
هاشمي نژاد2
مهلا لطفی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5961
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان1
متینا پارسائی نیا
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5877
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان3
محمدرضا پاکیزه
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6188
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
هاشمي نژاد 4
سهیل یامی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6489
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
هاشمي ن‍ژاد
مازیار خوش کنار
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6303
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
هاشمي نژاد 4
آتریسا بمبئی چی
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5960
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان1
فاطمه جعفری
ششم دبستان - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5965
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان1