ياسوج

ياسوج - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


یسرا ظفرپور امیر آباد
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6156
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :96
تيزهوشان
تیزهوشان
امیررایان احمدی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6690
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :90
تيزهوشان
شهيد بهشتي
تارا بخشش جهان اباد
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5982
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
تیزهوشان
یاسین رنگیان
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطیما فرامرزی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5372
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
تیزهوشان
مبینا احمدی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5483
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :49
تيزهوشان
تیزهوشان
پارمیس رهنما
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6261
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
تیزهوشان
فاطمه بهزادی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5004
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
تیزهوشان
مهدی دارا
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6090
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
تیزهوشان
سینا سعیدی نیک
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6328
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
شهيد بهشتي
بهاره محنایی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5571
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
تیزهوشان
سیده فاطمه حسین پور ده بزرگ
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6981
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
تیزهوشان
بنیامین احساس نژاد
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ستایش آریافر
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
تیزهوشان
یکتا پاسدار
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
تیزهوشان
شیدا بهادران
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5993
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
تیزهوشان
سیده بهاره حسینیان
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6088
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
تیزهوشان
زهرا رضاپور
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
تیزهوشان
آرین معصومی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5665
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مجید شرفی بیاره
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مارال مرادی تبار
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
تیزهوشان
ایلیا علی بازی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6119
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیررضا مجیدی ده شیخ
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6003
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیدآرش رضایی زاده
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سروش ظفری نژاد
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6551
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نهال جهانبازی جهان آباد
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
تیزهوشان
مهدی فاتحی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6042
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیدعرفان خواهش نیک
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرمحمد علیزاده
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرمحمد محتشمی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6920
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ابوالفضل جمال سیرت
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
شهيد بهشتي
یگانه صالح پور
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5522
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
تیزهوشان
یکتا صالح پور
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
تیزهوشان
مائده حسینی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5483
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
تیزهوشان
علی راد
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي
احمدرضا سپهر
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 4885
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نیلیا آذر
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیدامیرعلی عادلی پور
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهيد بهشتي
رضا عارفی فر
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی حسین کریمی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5397
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهيد بهشتي
رضا داشاب
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5972
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهيد بهشتي
پارسا پورفاضلی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
حسین حسینیان
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5447
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نگین روهنده
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5472
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
تیزهوشان
هانیه رضایی جهان آباد
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5755
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
تیزهوشان
رضا نیک آئین
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6651
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرسام آذرکیش
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6459
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علیرضا پروانه
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5293
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محدثه ترابی اصل
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
تیزهوشان
هانیه رستمی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
یاسوج تیزهوشان
امیرمحمد آقایی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ستایش بابائی دهنو
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5443
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
تیزهوشان
هیام السادات بهجتی اصل
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
تیزهوشان
حسین دشتیان
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5512
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ملیکا احمدی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
تیزهوشان
فرزاد مجیدیان
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5690
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهسا عزیزی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5960
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
تیزهوشان
تارا بختیاری نژاد
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
تیزهوشان
فاطیما ابراهیم مهر
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5042
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
تیزهوشان
امیررضا حیدری راد
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6145
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ابوالفضل فرجی زاده
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیدعلیرضا پرهیزی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرحسین بدرقه
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5593
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطیما باقرپور
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5160
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
تیزهوشان
ابوالفضل آزمون
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سلمان کوششی
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هستی علیرضانژاد
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
تیزهوشان
علی صابری
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 6139
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهيد بهشتي
احمدرضا صفرپور
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ساحل نظری
ششم دبستان - ياسوج
میانگین تراز کانونی: 5734
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
تیزهوشان