الوند

الوند - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


علی مرادی
ششم دبستان - الوند
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
شهید بابایی
امیررضا محمدعلیها
ششم دبستان - الوند
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید بابایی