تاكستان

تاكستان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


بهار طاهرخانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
محمد امین رحمانی
ششم دبستان - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید بابایی