قزوين

قزوين - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


رامتین قاسم پور
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5918
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
شهيدبابائي
مهرداد فردی پاکدهی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6143
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهيدبابائي
پارمیس معصومخانی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهیدان شالباف
ترانه ترابی فر
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهیدان شالباف
پارمیس پاکزاد
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 7150
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
شهیدان شالباف
سارینا خلیلی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5991
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
شهیدان شالباف
نیکا بصیری راد
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6640
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهیدان شالباف
کتایون طیبا
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6834
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
شهیدان شالباف
هلیا رحمانی
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
شهیدان شالباف
ستایش باقرجمالفرد
ششم دبستان - قزوين
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
شهیدان شالباف