اردكان

اردكان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


دایا فتوحی اردکانی
ششم دبستان - اردكان
میانگین تراز کانونی: 6154
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید رمضانخانی