طبس

طبس - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


زهرا مالکی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 6105
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
فرزانگان
ساجده حسین زاده
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5369
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :59
تيزهوشان
فرزانگان
احسان مودب اسفندیار
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 6637
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیر علی صفری
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5091
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
شهید بهشتی
شکیبا عراقی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 6127
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین رشیدپور اسفندیار
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5437
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیدسجاد ریاحی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
شهید بهشتی
سید رضا مرتضوی یک
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 6295
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد رستمی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرعلی عباسی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه خاکپور
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5510
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه کاظمی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5582
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
شایان مصطفایی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 4869
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
متین کفاشی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 4793
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
زینب یونسی مقدم
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مقداد غلامیان
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
ایلیا احمدیان طبسی
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهسا محمدزاده
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
پرنیان محمدیان
ششم دبستان - طبس
میانگین تراز کانونی: 5582
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان