يزد

يزد - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


فاطمه گلشن تفتی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6284
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :88
تيزهوشان
فرزانگان
سیدمحمدطاها میرباقری فیروزاباد
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 7249
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
شهید صدوقی
فاطمه سربی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6527
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان 2
علی روستایی فیروزآباد
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6609
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
شهید صدوقی
محمدامین صوابیه
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6521
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
شهید صدوقی
ابوالفضل خدایی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 7017
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
شهید صدوقی
ایلیا هادی زاده
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6722
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
شهید صدوقی
فاطمه خوانین زاده
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6199
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان دکترشاهی
آرش حسن شاهی راویز
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 7181
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
شهید رمضانخانی
علی زاده محمداولیایی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6058
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
شهید رمضانخانی
فاطمه رونق
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان 2
آرمان وحدتی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 7546
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
شهید صدوقی
حسین معصومی شهربابک
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6759
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
شهید صدوقی
ارسلان نبی زاده شهربابک
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6889
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
شهید صدوقی
آرش جوادی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6721
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهید صدوقی
ارین امیری فر
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6066
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهید رمضانخانی
سیدمحمدجواد موسوی هفتادر
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6315
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهید رمضانخانی
مطهره طاهرنژاد
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6319
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان دکترشاهی
کیمیا دانائی فر
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان 2
نازنین فلاح تفتی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 5372
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان دکترشاهی
یاسمن فلاح تفتی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6397
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان دکترشاهی
علی زاهدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6730
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهید صدوقی
نازنین زهرا دشتکیان
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان 2
امیررضا رضایی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6743
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهید رمضانخانی
صدرا مصفائی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 5863
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهید رمضانخانی
فرناز فلاح
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 5877
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 2
مبینا جعفرزاده تفتی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 7349
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان دکترشاهی
محمدایلیا موحدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 7371
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید صدوقی
مهداد مهرنیا
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6495
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید صدوقی
محمدمهدی علیزاده
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6388
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید رمضانخانی
محمدمجید جعفری ندوشن
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید رمضانخانی
مهسا صابری
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان دکترشاهی
ماهان میلی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 7362
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید صدوقی
محمدعرفان دهقانی محمدآبادی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6470
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید صدوقی
سیدحسین حسینی زارچ
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6164
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید رمضانخانی
فاطمه حورا محتاج اله
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 5372
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 2
فرزانه ابهجی عزآباد
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6218
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان دکترشاهی
آروین دارائی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 7244
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید رمضانخانی
ابوالفضل فلاح تفتی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6392
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید رمضانخانی
محسن مهدیان
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6437
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید صدوقی
جهانگیر کدخدایان
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 5951
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید رمضانخانی
امیرعلی شریفی زارچی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6232
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید صدوقی
محمدحسین مهنام
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6502
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید صدوقی
مهدیه اسماعیلی عقدا
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 5572
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان دکترشاهی
سروش وزیری یزدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6155
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید صدوقی
محمدمبین چاکری یزدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6628
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید صدوقی
امیرمحمد امیدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6122
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید صدوقی
فریده کافی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان دکترشاهی
زهرا قانعی اردکانی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6241
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان دکترشاهی
نیما برزگر بفروئی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 5901
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهید صدوقی
محمداحسان ساکت یزدی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6349
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهید صدوقی
محمدصدرا نمازی
ششم دبستان - يزد
میانگین تراز کانونی: 6727
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهید صدوقی