ملاير

ملاير - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


مینو محمد رضی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5155
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
سهیلا قهری شیرین آبادی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان
محمدصالح میرزایی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
علامه حلی
آرام کردی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
شادی ایمانی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه اکبر طجری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
ترنم محمدی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5847
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
هومن خالقی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5369
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
علامه حلی
سیده مهشید موسوی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
محمد حسین محمودی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6186
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
علامه حلی
حسین مرادی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6899
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
علامه حلی
سیده فاطمه حسینی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5711
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
مهشید شاملو جانی بیگ
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
آذین جباری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6003
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
دینا سیف
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6288
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
محمدامین طاهری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
علامه حلی
فاطمه باقری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6588
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
سارینا عادل فر
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا حیدری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلی
محمدرضا محمودی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5711
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلی
امیر محمد مسیبی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5928
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
علامه حلی
علیرضا کثیری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
علامه حلی
آیلین فرمانی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4879
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا جعفری گماسایی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5444
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
یلدا ساجدی فر
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4886
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
اهورا امیدی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی
مبینا جعفری
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
محمدجواد کریمی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی
امیر علی کرمی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6340
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی
ملیکا موسی خانی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4705
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
زینب حسینی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5180
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
همتا فیضی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4960
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
فاطیما کرمی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
حسین میرزایی ازندریانی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6256
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی
متین فارسی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6016
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی
هانا همراهی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
موژان ترکمن
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5077
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا ترکمن
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش نوروزی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6197
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
نوژا نظام زاده اژیه
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
آریا نعمتی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5018
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلی
لیزان احمدوند کهریزی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4654
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
پریشاد زنگنه
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا جوکار
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4864
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلی
ژاله روشن پور
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5829
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
محمدحسین رحمتی نیا
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6778
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
علامه حلی
محمدفاضل نادری راد
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5389
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
علامه حلی
مهرسا ملکی
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
شیدا اسمعیلی حرم آباد
ششم دبستان - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5773
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان