همدان

همدان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمدآریا ثابت قدم
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
علامه حلی1
محمد ماهان سعیدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 7283
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
علامه حلی1
نازنین زهرا جهانگیری زاد
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان 1
فرزانه فرضیان
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6296
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان 1
مهیا زارع زادگان
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان2
مائده شعبانلو
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6151
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان 1
ساغر مترجم
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6142
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان 1
محمد پارسا کاروان
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 7052
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
علامه حلی1
امیر محمد کیانی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلی2
محمد مبین ثنایی نیاز
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6135
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی1
علی مولوی نجومی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5872
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی1
ملیکا عشوندی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6221
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 1
سید فراز سیف الاسلامی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی1
حنانه شاهی روز بهانی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان2
آرین سلطانیان
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی1
آریا منصور
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6095
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی1
آرمان مددیان
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی1
مائده الماسی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیر مهدی احمدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی2
محمد سام عباسی ذوقی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی1
محمد متین دهقانی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5952
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی1
محمد مهدی شهبازیان
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6681
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی1
آرمان پورحسین
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6115
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی2
نوشین طاهرچمنی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 1
آروین بزم آمون
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6556
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی1
دینا پژوهنده
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 1
آوا شریفی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6351
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 1
ریحانه شریفیان
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6626
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 1
محمد مستقیمی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی2
پرنا کسائی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 1
محمد امین الماسی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلی2
امیررضا بخشی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5322
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلی1
موعود احمدی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6156
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلی1
سارا قدسی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5546
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان2
محمد حسین مهری
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5932
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلی1
امیرعباس شیری آذر
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6812
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلی1
محمد نیما صدیقیان
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
علامه حلی2
عسل سبحانی راد
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیر رضا یوسفی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
علامه حلی1
سارا کسائی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6077
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان 1
ستایش نجفی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 6260
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان 1
محمد صابر نظری
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5742
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
علامه حلی1
محمد مهدی میرزایی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5222
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
علامه حلی1
عطیه ملونی
ششم دبستان - همدان
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان 1