شهرك مهاجران

شهرك مهاجران - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


کیانا صالح
ششم دبستان - شهرك مهاجران
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
یکتا نقوی
ششم دبستان - شهرك مهاجران
میانگین تراز کانونی: 5949
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان