ساوه

ساوه - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


آرتین کتابدار
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :71
تيزهوشان
علامه حلی 1
محمدمهدی سیفی
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :58
تيزهوشان
علامه حلی 1
ستایش قیطاسی
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5061
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
ستاره فضلی احمر
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5995
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
حسین رهیده
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5205
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
علامه حلی 1
امین تقیئی
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5409
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
علامه حلی 1
محمدمتین رستگارپور
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
علامه حلی 1
ریحانه اکبری
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5894
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
نرگس نامجو مطلق
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5654
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
آیناز هوشیار
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
علی خادم
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
علامه حلی 1
مائده نعمتی
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5084
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه هنرمند
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5173
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین طالب حقیقی
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
علامه حلی 1
پارسا روحانیان
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 3931
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
علامه حلی 1
سیده سارا محسنی
ششم دبستان - ساوه
میانگین تراز کانونی: 6527
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان