اراك

اراك - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


مائده اسمعیلی
ششم دبستان - اراك
میانگین تراز کانونی: 5824
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
فرزانگان
نهال مختاری
ششم دبستان - اراك
میانگین تراز کانونی: 7038
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
فرزانگان
مه تا فاضلی
ششم دبستان - اراك
میانگین تراز کانونی: 6004
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
زینب گرامی
ششم دبستان - اراك
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
یاسان یوسفی چایجان
ششم دبستان - اراك
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
علامه حلی ناحیه 1
ابوالفضل نوروزی
ششم دبستان - اراك
میانگین تراز کانونی: 5617
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
علامه حلی ناحیه 1
ملودی سادات طباطبا ئی فارانی
ششم دبستان - اراك
میانگین تراز کانونی: 6343
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
دینا سلطانی
ششم دبستان - اراك
میانگین تراز کانونی: 6401
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محمدکیا قنبری
ششم دبستان - اراك
میانگین تراز کانونی: 6646
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
علامه حلی ناحیه 1