سنندج

سنندج - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


ایرا امینی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
اروند پورحیدری
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5866
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهید بهشتی ناحیه 2
فرنیا حسینی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
محمدهیوا امینی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5595
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی ناحیه 2
آیناز شاهمرادی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
سیده صدف کاتورانی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
سروش نصرت پور
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6396
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی ناحیه 2
ویان رحیمی دره باغ
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
کامیار خیرآبادی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی ناحیه 2
سیداحمد ابراهیمی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی ناحیه 2