گاليكش

گاليكش - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمد فردوست شاهی
ششم دبستان - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 5534
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
شهیدعسگری
طناز نیک پور
ششم دبستان - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 6045
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
آرین خسروی
ششم دبستان - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 5745
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهیدعسگری
فاطمه سادات حسینی راد
ششم دبستان - گاليكش
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان