راميان

راميان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


امیرحسین رجبلو
ششم دبستان - راميان
میانگین تراز کانونی: 6070
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
شهید عسگری
مبینا بای
ششم دبستان - راميان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان