خان ببين

خان ببين - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


هلیا شکی
ششم دبستان - خان ببين
میانگین تراز کانونی: 4813
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش کمالی
ششم دبستان - خان ببين
میانگین تراز کانونی: 5929
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان