كلاله

كلاله - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


عارفه عطائی
ششم دبستان - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرانگان
پریا پنجه کوبی
ششم دبستان - كلاله
میانگین تراز کانونی: 6386
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرانگان
شایان جاودان
ششم دبستان - كلاله
میانگین تراز کانونی: 6309
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید عسگری
محسن رمرودی
ششم دبستان - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدعسگری