آزادشهر

آزادشهر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


معین الرضا پهلوان
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5887
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
شهید عسگری
مبینا پهلوان
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 6038
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
فرانگان
مریم بذرافشان
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 6429
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرانگان