علي آبادكتول

علي آبادكتول - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


سیدمهدیار میرکتولی
ششم دبستان - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آرمینا سادات میردیلمی
ششم دبستان - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
محمد دنکوب
ششم دبستان - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 6443
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شهيد بهشتي