گنبد

گنبد - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


آتلان قزلجه
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
شهید عسگری
محمد وکیل استاد
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
شهیدعسگری
مهرنیا کشاورز
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6297
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرانگان
یونس صبوری راد
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5369
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید عسگری
نیکان نجفی نوائی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید عسگری
هانا فدائی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرانگان
سلما ایری
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرانگان
مانلی حاجی قادری
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرانگان
ایل آی پولادی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5624
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرانگان
بهاره امان شیخی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6003
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرانگان
دیانا مختوم
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6662
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرانگان
حامد موحد
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید عسگری
رمیصا پرنیان
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5728
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرانگان
آذین امانی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6499
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرانگان
الهام پورقاز
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5325
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرانگان
سیدعلیرضا شبستانی ابیضی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4500
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید عسگری
یاسمن صابری
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5961
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرانگان
فائزه گوگلانی
ششم دبستان - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5061
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرانگان