گرگان

گرگان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


بهزاد ساوری
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6453
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هلیا سادات احمدی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا ایزدی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6219
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
شهيد بهشتي
پادرا کردی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5918
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهيد بهشتي
بصیرا صفرزاد
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6156
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
محیا توماج
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6466
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه دورمحمدی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
کیانا اکبری
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
ثمر امیرچقماقی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6770
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا اکبری نوده
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5686
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدی رضا کاشانی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 7529
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرمحمد میرزایی شموشکی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
رضا قدمنان
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5233
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سارا حیدرزاده
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6194
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
سینا حسام
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6052
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
احمدرضا کردجزی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
حنانه عطایی رویانی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6149
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا رحیم زاده
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6023
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آلینا اخوان مهدوی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
مانی مهدی پور
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهيد بهشتي
دینا فرمانی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
هستی پسرکلو
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6269
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه مختاری
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6434
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
محمد صفوی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5995
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آرین اسلامی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6315
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهيد بهشتي
صبا علی ء
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5914
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
بصیرا جمال لیوانی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین غفوریان
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد کریمی
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5884
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه نیک جو
ششم دبستان - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6013
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان