دالاهو

دالاهو - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


ارس باجلانی
ششم دبستان - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 5773
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
شهید بهشتی
سالار اسماعیلی
ششم دبستان - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 6108
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
شهید بهشتی