سرپل ذهاب

سرپل ذهاب - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


نیایش علی خانی
ششم دبستان - سرپل ذهاب
میانگین تراز کانونی: 6368
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
فرزانگان
سعید صالحی ذهابی
ششم دبستان - سرپل ذهاب
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
شهیدبهشتی
راحیل نجفی
ششم دبستان - سرپل ذهاب
میانگین تراز کانونی: 7102
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان