اسلام آبادغرب

اسلام آبادغرب - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


هانا آتش بهار
ششم دبستان - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
آرتین قمری
ششم دبستان - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدرسول بگرضایی
ششم دبستان - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5006
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرحسین نجفیان زاده
ششم دبستان - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5879
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدحسین درآینده
ششم دبستان - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5096
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرمحمد مرادی
ششم دبستان - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
آذین مرادی
ششم دبستان - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا کاظمی
ششم دبستان - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش شریفی
ششم دبستان - اسلام آبادغرب
میانگین تراز کانونی: 5237
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان