كرمانشاه

كرمانشاه - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمد ارشام چاله چاله
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6504
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
شهید بهشتی
باربد منصوریان
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6785
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
شهید بهشتی
درسا شیری
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6568
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
روژا فتاحی
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5580
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمعین نجفی نژاد
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5978
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
شهید بهشتی
کیارش گوهری
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6405
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیرمحمد نجفی نژاد
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
شهید بهشتی
ایلیا منیفی
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6169
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
شهید بهشتی
ارین هاشمی
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6708
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهید بهشتی
مصطفی ویسمرادی
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
شهید بهشتی
ایلیا مرادی
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5847
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدصادق پری زاد
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6117
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه نجفی
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6231
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
آبتین داودی فر
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد امین یزدان شناس
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6841
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
ارشیا زارع
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6070
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
روژیا ذوالنوریان
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6539
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
محمدپارسا مرادی مجد
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهیدبهشتی
کیارش کرماجانی
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهسان مرادی
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
محمد اسماعیلی
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5017
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شهید بهشتی
نرگس امیری
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
آبتین الماسی بختیاری
ششم دبستان - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4952
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
شهید بهشتی