رومشكان

رومشكان - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمد حسن زاده
ششم دبستان - رومشكان
میانگین تراز کانونی: 6701
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
خرم آباد شهید بهشتی