الشتر

الشتر - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


محمدامین یوسف وند
ششم دبستان - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5462
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
خرم آباد شهید بهشتی
محدثه فرج الهی
ششم دبستان - الشتر
میانگین تراز کانونی: 4598
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
احمد رضا امیری
ششم دبستان - الشتر
میانگین تراز کانونی: 5675
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
خرم آباد شهید بهشتی