دورود

دورود - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


زهرا حسنوند
ششم دبستان - دورود
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه نسا حسنوند
ششم دبستان - دورود
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان