نورآباد

نورآباد - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


مریم مرادی
ششم دبستان - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
یکتا اکبرزاده
ششم دبستان - نورآباد
میانگین تراز کانونی: 5348
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان