بروجرد

بروجرد - قبولی های تیزهوشان (ششم) سال 98


ایلیا مهرابی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 6521
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
شهید بهشتی
عرشیا مهرابی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 6668
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
شهید بهشتی
یکتا معظمی گودرزی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 6603
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
سروش شیخ الاسلامی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 6332
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدامین کردی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 6197
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
شهید بهشتی
کیانا شجاعی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5665
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان
آناهیتا مشتاق
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 6004
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
مهتا صالحی مهرا
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5842
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه نوح جاه
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 6522
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
علی دلیرانی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 6563
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهید بهشتی
ضحا عزیززاده
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
نسیم فرزانه
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
آرین مرادی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی
علی میرزایی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5823
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی
مها طالبی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 6754
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
یکتا پورپاپی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
نادیا فکری
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 6294
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا نکوهید
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
بهار سبزیان
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 4864
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
بهار کشاورز
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
آریانا سالاروند
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 5687
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
محمدطاها رضایی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 6357
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
پرهام پیرهادی
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 6388
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهسان پاستانه
ششم دبستان - بروجرد
میانگین تراز کانونی: 6333
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان